• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Część I. Zakres obowiązywania

 1. Zabawki Zosi Kamila Grube (dalej „zabawkizosi.pl”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie Zabawkizosi.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Zabawkizosi.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.zabawkizosi.pl i aplikacji mobilnej. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Korzystanie przez Ciebie z Zabawkizosi.pl, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Zabawkizosi.pl.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Zabawkizosi.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Zabawkizosi.pl.

 1. Dane Konta i dane profilowe:utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko oraz numer telefonu. logowania.
 2. Transakcje:Zabawki Zosi Kamila Grube w ramach sklepu internetowego Zabawkizosi.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z Użytkownikiem. Część z danych niezbędnych do zawarcia umowy wymagana będzie także do utworzenia Konta.
 3. Obsługa Użytkownika:Zabawki Zosi Kamila Grube w ramach sklepu internetowego Zabawkizosi.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Zabawkizosi.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie.
 4. Formularz kontaktowy:Zabawki Zosi Kamila Grube w ramach sklepu internetowego Zabawkizosi.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Zabawkizosi.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.zabawkizosi.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia Zabawkizosi.pl kontaktu z Użytkownikami.
 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Zabawkizosi.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Zabawkizosi.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do sklepi internetowego Zabawkizosi.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Zabawkizosi lub usług podmiotów zewnętrznych.
 6. Akcje promocyjne: Na stronie internetowej Zabawkizosi.pl organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Zabawkizosi.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Zabawkizosi.pl może gromadzić w ramach sklepu internetowego Zabawkizosi.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

Pliki cookies są to niewielkie pliki, zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. W każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym sklepie Zabawkizosi.pl ciasteczka wykorzystywane są w celach: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznych, marketingowych, udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Sklepu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge.

 1. Aplikacja mobilna Zabawkizosi.pl używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane Użytkownika pochodzące od operatora zewnętrznej usługi.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Zabawki Zosi Kamila Grube przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Zabawkizosi.pl w następujących celach:
 2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 3. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;
 4. umożliwienie pełnego korzystania z platformy Zabawkizosi.pl
 5. dostosowywanie kategorii ofert sklepu internetowego Zabawkizosi.pl;
 6. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe;
 7. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 8. przeprowadzanie badań i analiz sklepu internetowego Zabawkizosi.pl;
 9. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną;
 10. obsługa reklamacji na platformie Allegro i w Sklepie Zabawkizosi.pl;
 11. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 12. prowadzenie marketingu bezpośredniego;
 13. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;
 14. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 15. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 16. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 17. statystycznych;
 18. archiwizacyjnych;
 19. Zabawkizosi.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie sklepu internetowego Zabawkizosi.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Zabawkizosi.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom realizujących zamówienia składane za pośrednictwem strony Zabawkizosi.pl.
 2. Zabawkizosi.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 3. Zabawkizosi.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Zabawkizosi.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 4. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Zabawkizosi.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Zabawkizosi.pl.
 5. Zabawkizosi.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Allegro lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 2. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Zabawkizosi.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Zabawkizosi.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Zabawkizosi.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.